Informatie volgens Art. 13, 14 en 21 EU Algemene Verordening Gegevensbescherming - AVG.


preambuleHierbij informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en de aanspraken en rechten waar u volgens de gegevensbeschermingsregels recht op heeft. Welke gegevens tot in detail worden verwerkt en hoe ze worden gebruikt, hangt grotendeels af van de diensten die u hebt aangevraagd of met ons bent overeengekomen.

1. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en met wie kan ik contact opnemen?Verantwoordelijk is:Arjen Mulder

Calle Isidor Cartro Robert 2-4, 3 ° 1A

08870 Sitges - Barcelona

mail@aqua.baby

2. Welke bronnen en gegevens gebruiken we?

We verwerken persoonsgegevens die we van u ontvangen als onderdeel van onze zakelijke relatie. Daarnaast verwerken we, voor zover nodig voor het verlenen van onze service, persoonsgegevens die we legitiem mogen ontvangen van andere locaties (bijv. de faciliteiten waarin we foto's maken, zoals scholen en kinderdagverblijven) (bijv. voor het uitvoeren van bestellingen, voor het nakomen van contracten of op basis van uw gegeven toestemming). Aan de andere kant verwerken we persoonsgegevens die we rechtmatig hebben verkregen en die we mogen verwerken uit openbaar toegankelijke bronnen (bijv. debiteurenlijsten, pers, media). Relevante gegevens zijn persoonsgegevens en contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres). Daarnaast kunnen dit ook bestelgegevens zijn of gegevens uit de nakoming van onze contractuele verplichtingen, zoals advertentie- en verkoopgegevens, documentatiegegevens, gegevens over uw gebruik van onze aangeboden telemedia en andere gegevens vergelijkbaar met de genoemde categorieën.

3. Waarvoor verwerken wij uw gegevens (doel van verwerking) en op welke rechtsgrond?We verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Federale Wet Bescherming Persoonsgegevens (BDSG).

3.1. Om contractuele verplichtingen na te komen (Art. 6 Par. 1 b AVG)De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats om de dienst als fotograaf te verlenen en de daarmee gepaard gaande verkoop van gemaakte foto's en hun elektronische verzending of productie hiervan op fotoproducten en verzending aan klanten, in het bijzonder om onze contracten of precontractuele maatregelen met u uit te voeren en de uitvoering van uw bestellingen. De doeleinden van gegevensverwerking zijn voornamelijk verplichtingen uit het koopcontract dat u met ons aangaat door te bestellen in onze webshop en kan herinneringen bevatten aan belangrijke gebeurtenissen. Meer informatie over het doel van de gegevensverwerking vindt u in de respectievelijke voorwaarden.

3.2. Als onderdeel van de belangenafweging (Art. 6 Par. 1 lit. f AVG)Indien nodig verwerken we uw gegevens na de daadwerkelijke uitvoering van het contract om de legitieme belangen van ons of derden te beschermen. Voor: - reclame of markt- en opinieonderzoek, tenzij u bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw gegevens; Bewering van juridische claims en verdediging in juridische geschillen; IT-beveiliging waarborgen; Preventie en opsporing van criminaliteit; Maatregelen voor bedrijfsbeheer en verdere ontwikkeling van diensten en producten.

Als we actief zijn op evenementen waar onze fotografische diensten voor beeldverwerving werden gebruikt, verwerken we de daar verkregen persoonlijke gegevens op basis van het legitieme belang bij het uitvoeren van de bij ons geplaatste bestelling en het te koopaanbieden. Als dit het geval is, hebben we gewezen op de fotografie van de aanwezigen tijdens het evenement, evenals op het recht om bezwaar aan te tekenen. Houd er rekening mee dat een tegenstrijdigheid alleen in de toekomst zal werken. Alle tot dan toe uitgevoerde bewerkingen blijven onaangetast.

3.3. Op basis van uw toestemming (Art. 6 Par. 1 a AVG)Als u ons uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden (bijvoorbeeld publicatie of gebruik van afbeeldingen), is de rechtmatigheid van deze verwerking gebaseerd op uw toestemming. Een gegeven toestemming kan te allen tijde met toekomstig effect worden ingetrokken. Houd er rekening mee dat de annulering alleen van toepassing is op de toekomst. De verwerking die plaatsvond vóór de intrekking, wordt niet beïnvloed.

3.4. Vanwege wettelijke vereisten (Art. 6 Par. 1 lit. c AVG) of in het algemeen belang (Art. 6 Par. 1 lit. e AVG)

We verwerken ook persoonsgegevens op basis van wettelijke vereisten. We besparen bijvoorbeeld factureringsgegevens (naam, adres) op basis van bestaande wetgeving, zoals de bewaarverplichtingen die voortvloeien uit de Duitse handelswet (HGB) en de belastingwet (AO).

4. Wie krijgt mijn gegevens?Bij het gebruik van de online winkel ontvangen die instanties uw gegevens die ze nodig hebben om aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen. Orderverwerkers die door ons in dienst zijn (art. 28 AVG) kunnen ook gegevens voor deze doeleinden ontvangen. Dit zijn bedrijven in de categorieën IT-diensten, productie van fotoproducten, logistiek, telecommunicatie en incasso. Gegevens worden alleen doorgegeven aan ontvangers buiten Arjen Mulder Fotografie als dit wettelijk verplicht is, als je daarvoor toestemming hebt gegeven of als wij bevoegd zijn om informatie te verstrekken. Onder deze voorwaarden kunnen ontvangers van persoonsgegevens b.v. overheidsinstanties en instellingen (bijv. toezichthoudende autoriteiten) als er een wettelijke of officiële verplichting is. Andere ontvangers van gegevens kunnen die instanties zijn waarvoor u ons uw toestemming hebt gegeven voor de overdracht van gegevens of uw toestemming heeft vrijgegeven.

5. Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?Indien nodig verwerken en bewaren wij uw persoonsgegevens voor zover nodig om de verplichtingen uit hoofde van onze contracten na te komen. Daarnaast zijn wij onderworpen aan verschillende opslag- en documentatieverplichtingen, die voortvloeien uit de Handelswet (HGB) en de Belastingwet (AO). De gespecificeerde opslag- en documentatieperioden zijn twee tot tien jaar. Ten slotte wordt de bewaartermijn ook beoordeeld aan de hand van de wettelijke verjaringstermijnen, die bijvoorbeeld volgens § 195 ev van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) in het algemeen 3 jaar kan zijn, maar in bepaalde gevallen tot dertig jaar.

6. Worden gegevens overgedragen aan een derde land of aan een internationale organisatie?Een gegevensoverdracht naar derde landen (landen buiten de Europese Economische Ruimte, EER) vindt alleen plaats als dit nodig is voor de uitvoering van de met u gesloten contracten of wettelijk verplicht is of u ons uw toestemming heeft gegeven. Indien wettelijk vereist, zullen wij u afzonderlijk met details informeren.

7. Welke gegevensbeschermingsrechten heeft u?Elke betrokkene heeft het recht op informatie volgens artikel 15 AVG, het recht op correctie volgens artikel 16 AVG, het recht op verwijdering volgens artikel 17 AVG, het recht op beperking van de verwerking volgens artikel 18 AVG en het recht op gegevensoverdraagbaarheid uit artikel 20 AVG. De beperkingen volgens § 34 en 35 BDSG zijn van toepassing op het recht op informatie en het recht om te wissen. Daarnaast bestaat het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (art. 77 AVG).

8. Ben ik verplicht om gegevens te verstrekken?Als onderdeel van onze zakelijke relatie hoeft u alleen de persoonlijke gegevens te verstrekken die nodig zijn voor het aangaan, uitvoeren en beëindigen van een zakelijke relatie of die we wettelijk verplicht zijn te verzamelen. Zonder deze gegevens zullen we meestal de sluiting van het contract of de uitvoering van de bestelling moeten afwijzen of zullen we een bestaand contract niet meer kunnen uitvoeren en mogelijk moeten beëindigen. Bovendien is het voor het leveren van betaalde diensten noodzakelijk voor ons om aanvullende gegevens op te vragen over hoe de door u gewenste betalingsmethode te verwerken.

9. Kennisgeving van belangrijke gebeurtenissenWanneer u zich registreert om onze melding per e-mail en / of sms te ontvangen, worden de door u verstrekte gegevens alleen voor dit doel gebruikt. Om dit te doen, loggen we uw toestemming om de melding te ontvangen, inclusief uw IP-adres. Verdere gegevens worden niet verzameld. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van meldingen en worden uitsluitend aan derden doorgegeven met het oog op bezorging. U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens en het gebruik ervan voor het verzenden van meldingen op elk moment intrekken. Elke melding bevat een overeenkomstige link, u kunt ook op elk moment bezwaar maken via e-mail naar mail@aqua.baby. Houd er rekening mee dat de annulering alleen van toepassing is op de toekomst. De verwerking die plaatsvond vóór de intrekking, wordt niet beïnvloed.

10. Functies van derden

10.1. Cookies

Wat zijn cookies?"Cookies" zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken.

Wat doen cookies precies?De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server verzonden en daar opgeslagen. Vanwege de activering van IP-anonimisering op sommige websites, kan uw IP-adres van tevoren worden verkort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Afhankelijk van de serviceprovider wordt een dergelijk IP-adres in verkorte vorm opgeslagen.

Waar worden de overgedragen gegevens voor gebruikt?De externe leverancier gebruikt deze informatie namens Arjen Mulder Fotografie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren.

Hoe kun je cookies uitschakelen?U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

Welke cookies van derden worden gebruikt?

We gebruiken cookies van de volgende externe providers op onze website:


10.2. Plug-ins voor sociale mediaOp onze websites worden plug-ins van sociale media (links naar sociale media) van de onderstaande providers gebruikt. U herkent de plug-ins aan het feit dat ze zijn gemarkeerd met het juiste logo. Via deze plug-ins kan informatie, die eventueel ook persoonsgegevens bevat, naar de service-operator worden gestuurd en eventueel door deze worden gebruikt. Met een 2-klik-oplossing voorkomen we het onbewust en ongewenst verzamelen en doorgeven van gegevens aan de dienstverlener. Om een gewenste plug-in voor sociale media te activeren, moet deze eerst worden geactiveerd door op de bijbehorende schakelaar te klikken. Alleen door de plug-in te activeren, wordt het verzamelen van informatie en de verzending naar de serviceprovider geactiveerd. Wij verzamelen zelf geen persoonlijke gegevens met behulp van de plug-ins van sociale media of het gebruik ervan. We hebben geen invloed op welke gegevens een geactiveerde plug-in verzamelt en hoe deze door de provider wordt gebruikt. Op dit moment moet worden aangenomen dat een directe verbinding met de diensten van de provider wordt uitgebreid en dat minimaal het IP-adres en apparaatgerelateerde informatie wordt vastgelegd en gebruikt. Het is ook mogelijk dat de serviceproviders cookies proberen op te slaan op de gebruikte computer. Raadpleeg de gegevensbeschermingsinformatie van de respectievelijke serviceprovider om erachter te komen welke specifieke gegevens worden verzameld en hoe deze worden gebruikt. Opmerking: als u tegelijkertijd bij Facebook bent aangemeld, kan Facebook u identificeren als bezoeker van een specifieke pagina. Op onze website hebben wij de social media buttons van de volgende bedrijven geïntegreerd:

/p>

Stand: 15.05.2018

Informatie over uw recht om bezwaar te maken volgens artikel 21 AVG

1. Algemeen bezwaarrechtU hebt, om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens te verwerken, die is gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. f van de AVG (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging) vindt plaats tegen bezwaar. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij we dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

2. Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens voor directmarketing doeleinden

In individuele gevallen verwerken wij uw persoonsgegevens om direct mail te kunnen bedienen. U heeft het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op dergelijke reclame. Als u bezwaar maakt tegen verwerking voor directmarketing doeleinden, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken. Het bezwaarschrift moet schriftelijk per e-mail worden gericht aan de volgende contactpersoon:Arjen Muldermail@aqua.baby